V.3 Prací proces (mokrý proces)

Mokrý proces se skládá z několika (návazných a neoddělitelných) fází:

Detašování (lokální čištění skvrn)

Namáčení

Praní

Pro praní se užívají detergenty – tenzidy, tj. povrchově aktivní látky, které snižují povrchové napětí mezi nečistotami, vláknem a prací lázní (Obr. 1). Při nedostatečné koncentraci pracího prostředku je potlačena tvorba micel, která se projeví zpětným usazováním špíny na materiál -  redepozicí špíny. Při předávkování se jejich účinnost nezvýší. Vyčerpání se projevuje snížením pěnivosti lázně.

Obr. 1: Působení molekul tenzidu na nečistotu

 Tenzidy

Ionogenní tenzidy se dělí na:

            anionaktivní tenzidy - ve vodném prostředí mají záporný náboj

kationaktivní tenzidy - ve vodném prostředí mají kladný náboj, obecně jde o sloučeniny kvarterních amonných solí

amfolytické tenzidy - podle pH vodného prostředí mají buď kladný či záporný náboj

Neionogenní tenzidy

nemají v molekule náboj, ve vodném prostředí tedy neionizují a rozpustnost ve vodě je dána přítomností hydrofilních skupin (skupiny -OH , -NH2, -(CH2-CH2-O)n-, atd.). Neionogenní tenzidy mají řadu podskupin, např. polyglykosidy (sem patří coco glucoside, atd.), ethoxylované mastné aminy (PEG-2-oleamine, atd.), amidy (cocamide DEA, atd.), alkoholethoxyláty, atd.

Ve vodě nedisociují, rozpustnost tvoří hydrofilní skupiny v molekule tenzidu.

Solubilizace a prací účinnost

Tenzidy se adsorbují na fázovém rozhraní mezi prací lázní a nečistotou na vlákně. Dochází k orientované adsorpci tenzidu. Ve vodném roztoku vytvářejí tenzidy molekulární micely Obr. 2 (dočasné číslování) . Tyto micely atakují olejové a nerozpustné částice na materiálu a převádějí je do prací lázně. Koncentrace tenzidů musí být vyšší, než je kritická micelární koncentrace (pod tuto mez nedochází).

            Průběh praní

Nečistoty na materiálu jsou vázány:

Obr. 2: Tvorba micely z molekul tenzidu

Průběh praní

Nečistoty na materiálu jsou vázány:

Fáze pracího procesu (Obr. 3) lze rozdělit: 

Obr. 3:  Fáze pracího procesu

Faktory ovlivňující prací proces

Máchání – obecné principy

Po skončení pracího procesu se předmět máchá v čisté vodě tak, že se podle typu vybavení pohybuje s předmětem – přemisťuje se z jedné lázně do druhé, nebo předmět zůstává v nádobě a roztoky se z ní vypouští a napouští. Určujícím je jednak velikost předmětu, jednak stav poškození textilu. Máchá se do stavu vyplavení detergentu z materiálu. Ve skutečnosti však k úplnému vyplavení nedochází (detergent nevyplaví ani 40 lázní). Přebytečná voda se z předmětu tlakem vymačkává a odsává pomocí savých materiálů (houby, tkaniny, filtrační papír). Klasické ždímání nepřichází v úvahu.

Sušení  - tvarování

Předmět je vždy položen. U tvarově nestálých textilií a textilních předmětů (pleteniny, krajky, rounové textilie, aj.) se umístí nejdříve střih - tvarový obrys předmětu, který je vstupním záznamem konzervátorsko-restaurátorského průzkumu předmětu. Střih je umístěn pod skleněnou deskou, nebo je překryt transparentní fólií. Po upravení (v rukavicích) tvaru předmětu do obrysu střihu se prsty vyrovnávají - vyhlazují plochy textilií. Pomáháme si lokálním zvlhčováním (skleněnou tyčinkou, kapátkem, tamponem) a odsáváním přebytečné vody (textilie, tampon, filtrační papír). Lze také používat, na úporně zmačkaná místa, těžítka z transparentních materiálů (sklo). Pozor, plexisklem procházející světlo také mění svoje složení, ale na rozdíl od skla, zvýšením UV podílu při výstupu (tlak).

Sušící se předmět musí být po dobu sušení ve tmě. Řešíme to překrytím textilií (tkanou, rounovou) nebo filtračním papírem.

Uložení -  přemístění  textilu

Suchý předmět můžeme adjustovat zpět do jeho původní adjustáže podle záznamu, který jsme si na začátku zhotovili. Volný, neadjustovaný předmět, podle jeho druhu a navazujícího cíle, umístíme na ramínko, na podložku, do PE sáčku s evidenčním označením na štítku, navineme na trubičku atp. Takto pojednaný předmět se balí do ochranného obalu z textilu, z papíru, plastu. Obal se označí evidencí zabaleného předmětu nebo předmětů. Domluví se předem systém a způsob označení (kam, čím, jak) nutný pro ulehčení jeho vyhledávání při další činnosti.

Pomůcky pro konzervační postup: praní, máchání, sušení, uložení

Obr. 4  Vana pro praní předmětů do velikosti 60 x 100 cm, hluboká 25 cm, s roštem vysokým 2 cm, na kolečkách a s výpustným kohoutkem u odtoku, materiál nerez

Pracovní postup

Pro praní bílého prádla, po provedeném průzkumu a dokumentaci, podle které se při čistění, kontroluje stav předmětu a podle které předmět sušíme. Předmět byl mechanicky vyčištěn. Při výskytu OZP byla provedena a dokumentována zkouška mokré stálosti v pracím prostředku následujícího praní.

Praní

Odstranění škrobu

Máchání

Obr. 5  Způsob umístění roštu po máchacím procesu

Ždímání

Sušení plošné textilie

Uložení plošné textilie

Sušení  trojrozměrného textilu

Uložení trojrozmérného textilu

Další informace o pracím procesu je možno najít zde. (Příloha č. 6)


Nahoru