Úvodní slovo

Tradiční lidový oděv na Moravě - identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu z let 1850 – 1950 (DF11P01OVV017)“

Projekt řeší konsorcium NÚLK Strážnice a Masarykova univerzita

Řešitel-koordinátor:
Národní ústav lidové kultury, Strážnice.
Odpovědný řešitel - Mgr. Martin Šimša 

Řešitel za Masarykovu univerzitu:
Prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.

Tento projekt si klade za cíl vytvořit výsledky využitelné pro uchování, ochranu a prezentaci tradičního lidového oděvu na Moravě. Důraz je kladen na zhodnocení významu, rozmanitosti a bohatství dochovaných forem tradičního lidového oděvu.

Informace pro uživatele

Metodiky jsou určeny pro použití pracovníky, kteří jsou odpovědni za ochranu sbírkových oděvních předmětů. Jsou určeny především pro pracovníky muzeí a skanzenů, kteří pracují s oděvy a dalšími exponáty z textilu, s předměty netextilními obsahující textilní části a dále s předměty netextilními.

 

E-learningové metodiky

Cílem obou metodik je shrnout možnosti konzervace oděvních sbírkových předmětů, což zahrnuje prostředí předmětu, předmět samotný a zacházení s ním. Metodiky jsou koncipovány tak, aby byly pro uživatele pomůckou a metodickým pokynem pro jeho konzervátorskou práci.

 

Certifikovaná metodika I

Metodika vytvoření trvale udržitelného prostředí pro uložení tradičních oděvních součástek v depozitářích

Certifikovaná metodika II (e-learning I)

Certifikovaná metodika pro konzervátory textilu zaměřená na průzkum předmětu a jeho dokumentaci

Certifikovaná metodika III (e-learning II)

Certifikovaná metodika pro identifikaci textilních a netextilních součástek a jejich konzervaci

Certifikovaná metodika IV

Certifikovaná metodika způsobu ukládání textilu


Nahoru