Metodika vytvoření trvale udržitelného prostředí pro uložení tradičních oděvních součástek v depozitářích


Předmluva

Tento dokument vznikl za podpory programu NAKI DF11 P01OVV017 Tradiční lidový oděv na Moravě, identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu z let 1850 – 1950. 

Metodiku vypracovali

Textilní zkušební ústav, s.p., Brno, IČO: 00013251, Centrum technické normalizace,       
Markéta Hrubanová, Hana Polášková, Petr Nasadil

Masarykova univerzita: Zdenka Kuželová, Jiří Příhoda, Richard Ševčík

Informace pro uživatele

Tato metodika byla vytvořena pro potřeby identifikace rizik vyplývajících z podmínek prostředí, ve kterém se pohybují nebo jsou dlouhodobě umístěny předměty kulturního dědictví. Je určena především pro pracovníky muzeí a skanzenů, kteří pracují s oděvními součástmi a dalšími textilními exponáty.

Jejím cílem je vytvořit nástroj pro sledování a měření kontaminace prostředí, ve kterém se předměty pohybují, s cílem omezení rizik, poškození nebo zkrácení životnosti exponátů vlivem nevhodného prostředí. Využívání popsaných postupů umožní sledovat a snižovat znečištění s cílem ochránit jak exponáty tak zdraví pracovníků, kteří s nimi přicházejí do styku.

Metodika je zaměřena na veškeré prostředí, ve kterém se sbírkový textil pohybuje. Je zaměřena zejména na pracovní prostředí, depozitáře, výstavní prostory, ve kterých dochází ke konzervování-restaurování.

Metodika je určena pro použití pracovníky, odpovědnými za ochranu sbírkových předmětů ve všech výše uvedených prostorách. Vzhledem ke specifikům některých postupů (např. mikrobiologické vzorkování a jeho vyhodnocení) je nicméně nezbytné, aby byly prováděny patřičně vyškolenými osobami.

Souvisící právní předpisy a technické specifikace

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 6/2003 Sb., v platném znění, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Dokument rovněž čerpá z technických norem zpracovaných pro ochranu kulturního dědictví. Seznam evropských norem z této oblasti je uveden v Příloze 2 tohoto dokumentu, některé další související technické normy jsou diskutovány v Příloze 1.

Přílohy

Příloha 1 Legislativní požadavky na klima vnitřních prostor budov

Příloha 2 Ochrana kulturního dědictví z pohledu technických norem

Příloha 3 Postup identifikace mikrobiologické kontaminace prostředí

Příloha 4 Korozivita prostředí a způsob jejího hodnocení


Nahoru