V. 2  Odstranění vázané špíny

Konzervátorský zásah

Textilní předměty jsou zhotovovány pro různé účely použití. S nimi souvisí způsob jejich hotovení ve výběru materiálu, technologie jeho zpracování „od nití až po šití“, jsou to technologie vazebných konstrukcí: předení, skaní, tkaní, pletení, krajkoviny atd. až po rounové textilie („netkané“).

Doprovodné technologie zušlechťovací jsou: odkližování, bělení, barvení, mercerace a řada preparačních úprav jako šlichtování, škrobení, úprava protimolová a další.

Základním konzervátorským úkonem je konzervace textilu čištěním

Od data kdy byl předmět zhotoven (včetně způsobu jak a z jakého materiálu), je předmět ukládán, používán, udržován a upravován. Důležitým úkonem údržby bylo čistění. Praní se týkalo jen prádla (odtud i název) osobního, ložního, stolního, obřadního, povětšinou nebarveného. Ostatní textilní kusy se nepraly. Čistily se kartáčováním. Některé pomocí terpentýnu (Paříž 1820). Toto vše se pojí s přírodními – přirozenými vlákny.

Praní představuje mokrý způsob čištění textilií. Prádlo pro praní se předem rozdělí na skupinu bílého prádla a prádla barevného či s barevnou výzdobou. Při konzervaci je nutností ze všeho nejdříve identifikovat fluorescenční barvivo – OZP. U zjištěného barviva se provádí ihned zkouška jeho mokré stálosti a výsledek se zaznamenává do dokumentace předmětu. Předmět s jakoukoliv nestálou barvou se konzervuje samostatně, odděleně od druhých.

Po nástupu vláken umělých, v druhé polovině 20. století, se k praní prádla zařazují i další druhy textilních výrobků. Vedle čištění vodnými roztoky – praním, je samostatnou kapitolou čistění pomocí rozpouštědel, tzv. chemické čištění, nebo kombinace obou – čistění emulzní.

Ověřování stálobarevnosti textilu

Stálobarevnost by měla být ověřena vždy, když má být exponát zpracováván mokrou cestou (např. detašování skvrn, praní, škrobení, apod.) a to zejména v případech, kdy se vyskytují kombinace různobarevných materiálů na jednom výrobku. Prakticky se může jednat o barevné výšivky na světlém (režném, bílém) základě nebo kombinace různobarevných součástek oděvu. Vzhledem k tomu, že výrobek nemusel být v rámci svojí existence ještě vyprán, existuje značné riziko zapuštěné barev při kontaktu s vodou a znehodnocení exponátu. U jednobarevných výrobků je riziko nižší ale vždy je třeba brát v úvahu i možnost změny barevného odstínu po údržbě (lokální odbarvení nebo zapuštění do lázně a celkovou změnu odstínu). Konzervátor by si měl být těchto rizik vždy vědom a měl by zásah provést tak, aby byla případná rizika minimalizována.

Jako přenosové médium byl testován filtrační papír, který představuje levnou a dostupnou náhradu za standardní bavlněnou či vlněnou tkaninu, vhodnou pro řádné provedení technické zkoušky pro hodnocení stálobarevnosti ve vodě ČSN EN ISO 105-E01.

Příklady aplikace zkoušení stálobarevnosti

Následující obrázek ukazuje oděvní součástky s vysokou mírou rizika zapuštění při mokré údržby, kdy by měla být stálobarevnost ověřena:

Obr. 1

Konkrétní příklad znehodnocení exponátu zapuštěním ukazuje Obrázek 2.

Obr. 2

Postup zkoušení stálobarevnosti

Pokud není možné odebrat vzorek (což je nejčastější případ), je nutné zkoušku provádět na exponátu jako celku. Vybereme si místo, kde může docházet k zapuštění (např. barevná výšivka) a navlhčíme ho vodným roztokem. V případě špatného smáčení materiálu je třeba kapalinu mechanicky vetřít tak, aby místo bylo smočeno. Zkoušku je vhodné provést na rubové straně výrobku, aby případné zapouštění nepoškodilo výrobek.

Ke zkoušce je vhodné použít stejný roztok, jaký chceme aplikovat na předmět. Může se jednat například o:

Pracovní postup

Vyhodnocení zkoušky

Obr. 3 Příklad zapuštění do filtračního papíru – je patrné zapuštění ve střední části kruhového výseku

Obr. 4 Příklady zapuštění do filtračního papíru – je patrné zapuštění ve střední části kruhového výseku


Nahoru