VIII. ODBĚR VZORKŮ MATERIÁLU

 

VIII. A POSTUP ODBĚRU
POJMY A VYSVĚTLENÍ ROZSAHU A ZPŮSOBU ODBĚRU
Odebírá se vzorek nitě. Tento odběr je vždy DESTRUKTIVNÍ.
Nit je zde označením pro délkovou textilii - pracovní prvek, který je prvkem spojovacím a prvkem, ze kterého je tvořena každá plošná nebo objemová textilie.
Nit zde tedy není názvem konkrétní konstrukce délkové textilie.

Délková textilie - je obecné označení pro dvě skupiny:
Vlákna: krátká, nekonečná, přirozená, vyrobená = monomateriál (základní článek textilií)
Délkové útvary (= uchopitelné útvary):
- jedno nekonečné vlákno (monofil, kovové vlákno, lamela)
- konstrukce z vláken odlišných délek v odlišných technologiích a jemnostech (odklížené hedvábí, filament, smotávané hedvábí, příze, nit, jádrová nit, předdílo - žinylka). Tyto konstrukce jsou z jednoho druhu nebo ze směsi dvou či více druhů vláken. Z těchto délkových útvarů se hotoví vazby plošných a objemových textilií. Z těchto délkových útvarů je nit ještě útvarem spojovacím a začisťovacím.

Pracovní prvek - ve třech variantách jako:
Nit spojovací, tj. šicí a začišťovací délková textilie
a nit vazby textilie ve formě jako:
Nit jednoduchá, která je v textilii základním útvarem vazby z jednoho kusu a druhu konstrukce určité délkové textilie (monofil, kovové vlákno, lamela, gréž, příze, nit, …)
Nit sdružená, která je základním útvarem vazby seskupeným ze dvou či z více kusů jednoduchých délkových textilií stejné konstrukce, nebo je útvarem tvořeným z více kusů délkových textilií s konstrukcemi rozdílnými. Jednotlivé kusy sdružených nití mohou být i z odlišných druhů vláken, či ze směsí vláken.

Základní rozsah a počet nití u jednotlivých druhů stehů a vazeb
Rozsah množství použitých nití v jednotlivých stezích a vazbách je rozdílný podle jejich druhu technologie. Ukázka principu Tab. VIII.A 01. Základní rozsah však může být rozšířen o použití dalšího druhu nití, zpravidla jde o vzorovací druh nití (odlišné zákruty, odlišné jemnosti, mat – lesk, různé barevnosti, jádrové nitě, apod.).

Tab. VIII.A 01  Princip základního rozsahu a počtu nití u jednotlivých druhů technologií stehů a vazeb
Množství nití Druh stehu a vazby
1 nit jednoduchý či přeložený návlek ručních stehů, strojní steh řetízkový
2 nitě strojní steh vázaný (vrchní a spodní nit)
3 nitě a více strojní steh pletařský (overlockový)
1 nit pletenina zátažná
1 soustava nití paličkovaná krajka, pletenina osnovní
1 soustava nití a 1nit tkanina  (v praxi je 1 útková nit nazývána soustavou)1)
2 soustavy nití tyl

1) Tkaniny mohou mít větší počet útků (např. pro barevné házení), ale také, např. dvě osnovy, tzn. další soustavu nití.


Způsob odběru vzorku niti:
Vzorek se odebírá z každého z druhů nití, ze kterých je předmět zhotoven, na základě předchozího, pečlivého průzkumu struktury součástek daného předmětu (spojů, začištění, vazby textilie či textilií střihových dílů, druhů příprav a ozdob).
Musí se odebrat celý „svazek vláken“ tvořících objem - tělo nitě.
Poznámka: z textilií plošných a objemových, tvořených vlákenným rounem, se odebírá malý vzorek plošný.

 

POMŮCKY PRO ODBĚR VZORKŮ MATERIÁLU:
pomůcky pro průzkum míst odběru vzorků materiálu
pomůcky pro odběr vzorků materiálu
pomůcky pro uložení vzorků materiálu
pomůcky s evidencí pro uložení vzorků materiálu

Pomůcky pro průzkum míst odběru vzorků materiálu a pro odběr vzorků (Obr. VIII.A 01)


Obr. VIII.A 01  Pomůcky pro průzkum míst odběru vzorků materiálu a pro odběr vzorků  f
1 – textilní lupa
2 – preparační jehly
3 – jehelec
4 – nůžky
5 – pinzeta s tupou špičkou
6 – pinzeta s ostrou špičkou
 

Pomůcky pro uložení vzorků materiálu (Obr. VIII.A 02)


Obr. VIII.A 02  Pomůcky pro uložení vzorků materiálu  f
1 - sáčky PP
2 - fotorůžky
3 - psací potřeby se stabilní barvou
4 - sáčky PE různých velikostí
     a štítky různých velikostí podle potřeby práce a velikosti sáčků

Pomůcky s evidencí pro uložení vzorků materiálu (Obr. VIII.A 03)
Na základě průzkumu se před odběrem vzorků nejdříve připraví sáčky s vyplněným štítkem (rukou, tiskem). Text na štítku musí obsahovat základní údaje odběru:

Obr. VIII.A 03  Úložný sáček se základním textem na štítku  f

G – štítky odběru vzorků tkanin

   
- pracovník
- datum provedení
- název předmětu
- evidence předmětu
- číslo vzorku
- druh vzorku

PRŮZKUM MÍST ODBĚRU
Odběr začíná průzkumem předmětu po směru jeho užívání.
Průzkum míst odběru je současně sledováním míst poškození předmětu. Nejdříve se zjišťují druhy spojů a jejich stav, po spojích stav a směr vazebných technologií, jejich nezajištěné okraje, tzn. kraje vazby s otevřenou konstrukcí. A zjišťují se místa s narušenou konstrukcí v ploše vazby textilie, a to z hlediska možností odebrat z tohoto místa vzorky nití. U kompaktních předmětů (pečlivě začištěných) se případně hledají chyby ve vazbě textilie.

SPOJE – ukázky míst odběru (vzorek se odebírá nejdříve z „volných“ konců nití u šitých spojů a šitých začištění).
Ukázky míst s volnými konci nití šitých spojů, které lze odebrat Obr. VIII.A 04 - 07:

Obr. VIII.A 04  1 nit ručního stehu  fMZ
 
Obr. VIII.A 05  2 nitě strojního vázaného stehu  fES
 
Obr. VIII.A 06  3 nitě overlockového stehu  fES Obr. VIII.A 07  3 nitě téhož stehu srovnané  fES

Po zjištění míst odběru se dokumentuje celek předmětu v poloze jeho užívání. Záběr je doplněn evidencí předmětu a barevnou škálou.
U zjištěného místa odběru se musí nejdříve identifikovat technologie a její výrobní směr. Připraví se sáček s vyplněným štítkem o odběru.
Po odběru se vzorek do sáčku uloží.

TEXTILIE PLOŠNÁ – TKANINA – ukázky míst odběru
- Odebírá se vzorek z původních nezačištěných okrajů střihových dílů (Obr. VIII.A 08)

Obr. VIII.A 08  Původní nezačištěný okraj předmětu s otevřenou konstrukcí tkaniny  fES 

U poškozených textilií je možné s opatrností odebírat nitě z poškozených míst krajů či plochy vazebné konstrukce textilie (Obr. VIII.A 09).
Pozor, v narušeném místě odběru bude hrát úlohu stav degradace materiálu nití.

Obr. VIII.A 09  Poškozený předmět s otevřenou, nezajištěnou konstrukcí osnovy i útku tkaniny, ze které je možné odebrat nit z obou vazebných směrů  fMZ

U předmětů s možností odběru pouze minimálního vzorku je třeba použít jehelec, ve kterém vzorek po odstřižení může zůstat uchycený. Nerozpadne se, udrží si svůj tvar pro další práci.

Obr. VIII.A 10  Vzorek malého kousku osnovní nitě před odstřižením, držený jehelcem, ve kterém může zůstat při dalších pracovních krocích  f

U kompaktně začištěných textilií nelze vzorek, bez narušení konstrukce textilie a tím i předmětu, vůbec odebrat. Řeší se individuálně. Hledá se např. místo s tkalcovskou chybou (Obr. VIII.A 11)

Obr. VIII.A 11 Místo s chybou ve vazbě tkaniny. Nezatkanou nit lze využít k odběru materiálu  fMZ

ZPŮSOB ODBĚRU VZORKŮ  - vzorky odebírá konzervátor
Vzorky se odebírají „reprodukovatelně“ – adresně v malém množství, s pořízeným záznamem, z kterého místa struktury předmětu byly odebrány a s patřičnou evidencí zdroje, tzn. předmětu, a s evidencí vlastního vzorku. Vzorky s kompletní evidencí jsou ukládány či umísťovány způsobem, který vyžaduje příslušný pracovní postup a jeho cíl (podklad pro konzervaci, podklad pro zjišťování místa, původu či zdroje materiálu a způsobu historické technologie zušlechtění tohoto materiálu a pro jejich následné srovnávání a zařazování).

 

NITĚ JEDNODUCHÉ - evidence, odběr a uložení vzorků
Dokumentace odběru vzorků s kompletní informací na evidenčním štítku.
Celkový záběr předmětu (Obr. VIII.A 12) ze kterého se v rubu mohou odebrat z tkaniny vzorky nití.
Záběru předchází průzkum předmětu, jeho technologií a průzkum míst, ze kterých bude možné odebrat potřebné vzorky nití pro identifikaci materiálu použitého u tohoto předmětu.

Obr. VIII.A 12  MZM 10.836 mužská košile, kde v rubu v podpaždí pravého rukávu mohou být odebrány vzorky nití tkaniny  fLD

Štítky fotoevidence vzorků (Obr. VIII.A 13) obsahují úplnou informaci, nemusí být doplňovány.
Při jakékoliv následné práci je na fotografii se štítkem k dispozici tato kompletní informace o evidenci předmětu, druhu odběru a číslo vzorku. Tyto štítky se používají i následně při průzkumu konstrukce nití a při identifikaci materiálu.

Obr. VIII.A 13  Štítky fotoevidence vzorků jsou na záběrech s úplnou informací. Nemusí se ztrácet čas s dodatečným vyhledáváním a doplňováním těchto vstupních údajů  f

G – fotoevidence odběru vzorků tkanin

Odběr s pracovním uložením vzorků
Pro variantu, kdy bezprostředně po fotodokumentaci odběru následuje průzkum konstrukce nitě a identifikace materiálu, se volný štítek fotoevidence umísťuje do sáčku i se vzorkem drženým  jehelcem (Obr. VIII.A 14). Se vzorkem v jehelci lze pohodlně pokračovat v práci. Úchopem jehelce je vzorek zabezpečen před změnou tvaru a před případnou ztrátou či záměnou.

Obr. VIII.A 14  Pracovní sáčky s volnými  fotoevidenčními štítky a se vzorky nití v jehelcích  f

Po skončení identifikace je štítek fotoevidence ukládán se zbytkem vzorku, nebo bez něj, do úložného zipového sáčku.

NITĚ SDRUŽENÉ - evidence, odběr a uložení vzorků
Evidence a odběr nitě sdružené (Obr. VIII.A 15) probíhá stejně jako u nití jednoduchých.

Obr. VIII.A 15  Místo odběru sdružené nitě útku, tvořené dvěma kusy nití  f

Jsou-li ve sdružené niti všechny její kusy identické (stejná konstrukce a materiál), je uložení vzorku (všechny kusy společně) stejné jako u nití jednoduchých.
Pouze u kusů s odlišnou konstrukcí má každá konstrukce svoje vlastní uložení v malém zipovém sáčku (Obr. VIII.A 18). Také každý z kusů z odlišného materiálu se ukládá samostatně.
Malé sáčky si ponechávají základní číslo odběru příslušné nitě, doplněné o číselné pořadí vloženého kusu (Obr. VIII.A 18). Následně se vše vkládá do jednoho úložného zipového sáčku. 

ULOŽENÍ VZORKŮ
Po průzkumu předmětu, určení místa odběru, jeho technologie a druhu konkrétního vzorku se popíšou štítky sáčků požadovanou informací (Obr. VIII.A 16 a 18), odebere se vzorek a vloží do příslušného sáčku.
Úložný sáček
Pro archivaci vzorků se používají zipové PE sáčky 60 x 80 (95) mm s otvorem pro zavěšení nebo navlečení.
Štítek
Štítek samolepky 50 x 20 a více podle potřeby. Je umístěn v horní části sáčku.
Informace na štítku úložného sáčku (Obr. VIII.A 16)
příjmení (a jméno) pracovníka
datum odběru
předmět (název)
evidence předmětu (zdroje)
evidence vzorku (zpravidla číslo ve výrazné grafické velikosti) a druh vzorku

G – štítky odběru vzorků tkanin

Náplň sáčku
Velikost sáčku dovolí vkládat se vzorkem materiálu i štítek jeho fotoevidence (potřebný při následných pracovních krocích) a případnou dokumentaci obrazovou či textovou (Obr. VIII.A 17).
Sáček pro nitě jednoduché

Obr. VIII.A 16  Sáček s vyplněným štítkem
f

Obr. VIII.A 17  Zádní strana s fotografií odběru   f

Sáčky pro nitě sdružené

Obr. VIII.A 18  Úložný sáček pro sdruženou útkovou nit a malé sáčky s ukázkou způsobu evidence pro dva odlišné kusy sdružené útkové nitě  f

Archivace sáčků
Sáčky jsou s pomocí otvoru v jeho horní části ukládány chronologicky po jednotlivých letech navlečením na trn nebo na sponu.
Sáčky se ukládají i v případě, že vzorek je již spotřebován nebo vzorek nelze odebrat. Do sáčku se v těchto případech o tom vkládá písemná informace.

VARIANTY DOKUMENTOVÁNÍ ODBĚRU A ULOŽENÍ VZORKŮ
VARIANTA DOKUMENTOVÁNÍ ODBĚRU („se ztrátou času“)
Dokumentace odběru pouze s číselným označením vzorku. Tento způsob je často používán zejména u průzkumu většího konvolutu předmětů. U tohoto způsobu dokumentace se musí místa odběru (Obr. VIII.A 19) dodatečně doplňovat informacemi o druhu odebraných vzorků (že č. 1 je osnovní nit a č. 2 nit útková). Informaci o evidenci předmětu a místě poškození, pak případně poskytují navazující fotografie (Obr. VIII.A 20 a 21), které se k odběru (Obr. VIII.A 19) musí přikládat. Tento způsob vyžaduje doplňování chybějících informací. Vždy to znamená ztrátu času.

Obr. VIII.A 19  Poškozené místo tkaniny s číselným označením nití, které mohou být odebrány  fES
 

Obr. VIII.A 20 a 21  MU 56 – 1/2012 pracovní plášť celek a detail s poškozeným místem tkaniny odkud může být odebírán vzorek osnovní i útkové nitě  fES

 

VARIANTY ULOŽENÍ VZORKŮ
Uložení do fotorůžků
Vzorky
v růžcích, s obsahem odebraného materiálu včetně evidenčního označení, se mohou vkládat do textu, do tabulky, nebo přímo do střihového dílu 1:1 kde v místě odběru lze umístit fotorůžek s odebraným vzorkem materiálu a s jeho evidencí. V protokolu, jehož součástí střih je, se v textu o materiálu předmětu odkazuje na tento způsob umístění vzorků.
Uložení do přihrádek
Použitelná je varianta přihrádek (zásobníčků) s jejich variabilitou pro odběr vzorků z komplikovaných vazeb brokátových textilií do jednoho přehledného umístění. Návod způsobu ukládání je uveden na Obr. VIII.A 22.
V ukázce (Obr. VIII.A 23) jsou vzorky odebrané z ič. 1 442, z tkaniny se dvěma osnovami a třemi útky, kde jeden z nich je nit jádrová. Ta je preparovaná na kovové vinutí a na část základního jádra - nitě. Na obalu jsou vzorky číslovány u osnov (1 a 2), u útků (3 a 4) a jádrová nit bez čísla má  číslování kovového ovinu (5) a nitěného jádra (6). Obě části jádrové nitě jsou graficky doplněny směrem zákrutů (S a S/zz). Ostatní nitě osnov a útků jsou nitě sdružené (bez zákrutu) a bez grafického záznamu na obalu. Štítek evidence se umísťuje mezi osnovy a útky. V roce1983 byla k popisu použita modrá propiska. Dnes lze použít popisku na CD.

Obr. VIII.A 22  Pokyny k náplni  f Obr. VIII.A 23  Umístění odběrů materiálů  f

Legenda k jednotlivým přihrádkám na Obr. VIII.A 23. Číslován je materiál:
1
– osnova 1
2 – osnova 2
štítek s ič.: 1 442 (na zadní straně štítku jméno pracovníka a datum odběru)
3 – útek 3
4 – útek 4
- jádrová nit (preparované vrstvy nitě, z odlišných materiálů, jsou uloženy samostatně)
5 – kovový ovin jádrové nitě – lamela 5: zákrut S
6
– jádro jádrové nitě – nit 6: zákrut S/zz

Poznámka: archivaci vzorků, bez dokumentace míst odběru, která zde chybí, nelze akceptovat. 


Nahoru