VI.B  KONZERVÁTORSKÁ FOTODOKUMENTACE
a)  Vstupní dokumentace předmětu a jeho stavu jsou prováděny po směru používání předmětu. Tato poloha je závazná pro směrování jejich obrazu v konzervátorsko–restaurátorské dokumentaci, včetně detailů.
b)  Následující průzkum technologie předmětu pak vyžaduje nejdříve zjistit technologický směr předmětu, či technologický směr jeho součástek, a tato poloha je závazná pro následující úkony a pro směrování jejich obrazu v konzervátorsko–restaurátorské dokumentaci technologie, včetně detailů.

POSTUP FOTODOKUMENTACE NA PLOŠE
PŘÍPRAVA POZADÍ
pozadí: fotografické pozadí o rozměru přesahujícího velikost předmětů, zpravidla papírové
barva pozadí: bílá pro technologii se sítí, šedá je bez sítě pro prezentaci
síť pozadí: 5 x 5 cm a s výraznějšími linkami 10 x 10 cm
technologické směry na pozadí (kříž) obsahující:
svisle mobilní červenou linku osnovy a vodorovně modrou linku útku, které je třeba zhotovit z textilních stuh s gumičkou, aby mohly být podle potřeby přemisťovány, překřížení barev na pozadí je vždy tkalcovské, jako první bod tkaniny tj. červeně značený bod osnovní Obr. VI.B 01

Překřížení linek formou osnovního vazného bodu - červeného
Obr. VI.B 01  Překřížení linek formou osnovního vazného bodu - červeného  fRŠ 

Umístění linek může být podle druhu předmětu:
osové - modrá linka kříže se umisťuje nad předmět a přes ni se pokládá červená ve středu plochy pozadí Obr. VI.B 02 

Umístění kříže pozadí pro předmět na osu
Obr. VI.B 02  Umístění kříže pozadí pro předmět na osu f

k úhlu (šibenici) umístěnému vlevo pro lícní stranu předmětu a vpravo pro rubní stranu předmětu s modrou vodorovnou linkou nahoře a přes ni svislou červenou linkou v levém kraji pro líc, v pravém kraji pro rub. Pro úhel může být použit i výrazný černý úhel (šibenice), případně lze využít silnější linky vlastní základní sítě (10 x 10 cm).

Šibenice vlevo pro fotografování líce Šibenice vpravo pro fotografování rubu
Obr. VI.B 03  Šibenice vlevo pro fotografování líce f Obr. VI.B 04  Šibenice vpravo pro fotografování rubu f


PŘÍPRAVA PŘEDMĚTU
Směr předmětu
Směr
oděvu je ve směru jeho používání, tj. ve směru stojící postavy.
Směr plošného předmětu určuje směr jeho výtvarného zpracování.
Nemá-li předmět výtvarnou orientaci, umístí se po směru hotovení (např. po směru osnovy), tzn. na základě výsledků provedeného technologického průzkumu

Varianty orientace předmětu specifické pro textil:
Lícní strana předmětu
přední
zadní
Rubní strana předmětu
přední
zadní

Princip polohy předmětu:
Pro dokumentaci se předmět umisťuje na pozadí, podle orientace „hlavy“
u věci stojící, či visící (osoba, tapiserie) je „hlava“ nahoře
u věci ležící (had, přezka pásku) je „hlava“ vlevo
Viz Obr. VI.B 05 Řemínek z lícní strany (nedodrženo umístění k horní lince)
Postup umísťování předmětu na pozadí podle druhu jeho tvaru, strany a líce či rubu:
Tvar předmětu a umístění

Osový na osu
Nepravidelný do úhlu
Pravoúhlý do úhlu, případně na osu

​Strana předmětu a umístění  
Z hlediska technologického se jedná o stranu lícní a rubní. U předmětu oboulícního či obourubního (pletenina) se stanoví druh strany zástupně.
Z pozice pohledu může být strana: přední, zadní, boční, vrchní, spodní …  
Nejdříve se předmět na pozadí umístí z líce, přední strany. Umisťuje se buď na osu pod kříž, nebo vlevo nahoru do kouta šibenice (či do úhlu tvořeného silnějšími linkami sítě).
Na zadní stranu se stojící předmět následně otočí kolem své svislé osy.
Ležící předmět se otočí na rubní (či zadní) stranu, jako list v knize.
Viz Obr. VI.B 05 a 06 řemínek z lícní (přední) a z rubní (zadní) strany otočený listováním (v obrázku je záměrně udělaná chyba spočívající v nedodržení umístění předmětu k horní lince rohu šibenice)

Řemínek z lícní strany
Obr. VI.B 05  Řemínek z lícní strany  f
 

Řemínek z rubní strany, listovaný
Obr. VI.B 06  Řemínek z rubní strany, listovaný  f
 

Řemínek z rubní strany, nelistovaný, ale přetočený kolem své osy a posunutý k rubní straně pozadí
Obr. VI.B 07  Řemínek z rubní strany, nelistovaný, ale přetočený kolem své osy a posunutý k rubní straně pozadí  f


PŘÍPRAVA EVIDENCE
Pomůcky evidence
a)  Pro evidenční fotodokumentaci přijatého předmětu lze použít vodicí lištu, ke které se musí  zhotovit evidenční prvky z potřebných písmen a čísel Obr. VI.B 08 a 09
Vodicí lišta (černá) pro vložení evidenčního označení při evidenční fotodokumentaci
Obr. VI.B 08  Vodicí lišta (černá) pro vložení evidenčního označení při evidenční fotodokumentaci  fLD
 

Lišta s vloženým evidenčním označením
Obr. VI.B 09  Lišta s vloženým evidenčním označením  fLD
 

b) Pro fotodokumentaci rozdílně velkých předmětů a zejména detailů textilu, je nutno vytisknout samostatně evidenční označení předmětu na lístek, ve velikosti úměrné velikosti předmětu a velikosti záběru. Typ písma Times New Roman, velikost 12 – 72, případně větší, je vybrán pro svoji čitelnost (patky) a tradiční používání v muzejních dokumentech.
Pro výběr příslušných velikostí písma štítků se doporučuje jejich rozstříhání z vytisknuté tabulky, kterou lze snadno zhotovit. Proužky s čísly usnadní výběr jejich velikosti přiložením přímo k předmětu. Velikost tisknutých čísel na tabulce (Obr. VI.B 10) odpovídá jejich velikosti v počítači. Nutno dodržet formát listu A4.

Grafická tabulka se škálou velikostí písmen a čísel pro foto evidenci předmětů
Obr. VI.B 10  Grafická tabulka se škálou velikostí písmen a čísel pro foto evidenci předmětů  gZK
 

POSTUP UMÍSŤOVÁNÍ PŘEDMĚTU NA POZADÍ
Při fotodokumentaci se s předmětem umisťuje jeho evidence a přikládá barevná škála.
Předmět se umísťuje i s lístkem, na kterém je vytisknuto evidenční označení předmětu, na podložku se sítí 5 x 5 cm nebo se sítí milimetrovou. Evidence se umísťuje pod předmět, vlevo u líce (strany přední i zadní) a vpravo u rubu (strany přední i zadní).
U malých detailů je evidence umisťována zpravidla pod předmětem na středu líce i rubu.
Fotografování textilního předmětu zahrnuje záběry:
Objemový předmět - navlékaný
(oděv, čepice, pytel, aj.)
Celek, líc i rub přední a zadní strany předmětu. (Obr. VI.B 11 až 14)
Plošný předmět
Celek, líc a rub
Součástka předmětu

Detail, líc a rub

Dokumentace předmětu: celek přední strany, líc
Obr. VI.B 11  Dokumentace předmětu: celek přední strany, líc  f
 

Dokumentace předmětu: celek zadní strany, líc
Obr. VI.B 12  Dokumentace předmětu: celek zadní strany, líc f
 

Dokumentace předmětu: celek přední strany, rub
Obr. VI.B 13  Dokumentace předmětu: celek přední strany, rub  f
 

Dokumentace předmětu: celek zadní strany, rub
Obr. VI.B 14  Dokumentace předmětu: celek zadní strany, rub  f
 

POSTUP DOKUMENTACE DETAILŮ
Tato dokumentace detailů je dokumentací technologie tvorby textilních konstrukcí, která předkládá výsledky předem provedeného technologického průzkumu. Jeho zásadní podstatou je směrování záběru předmětu po směru jeho vazebné technologie.
Při dokumentaci se používá jako měřítko pozadí s milimetrovou sítí. Předmět je dokumentován se svojí evidencí a se škálou. Umístění evidence pro lícní a rubní stranu detailu je stejná jako u celků. Škála, pokud byla použita, není součástí obrazového výstupu (odřízne se).
U malých detailů předmětu je zpravidla nutné evidenci umísťovat pod předmět na střed. (Obr. VI.B 15)

Dokumentace tkanin
K dokumentaci tkaniny se používá kovová šablona s pozadím z milimetrového papíru a s výřezem 10 x 10 cm. Kovová šablona je nosičem mm papíru.
Lícní strana tkaniny
Obr. VI.B 15  Lícní strana tkaniny f
 

Rubní strana tkaniny
Obr. VI.B 16  Rubní strana tkaniny f

Dokumentace spojů a stehů
K dokumentaci spojů a stehů se rovněž používá kovová šablona s pozadím z milimetrového papíru s výřezem 5 × 5 cm.

Lícní strana zadního stehu
Obr. VI.B 17  Lícní strana zadního stehu fLD
 

Rubní strana zadního stehu
Obr. VI.B 18  Rubní strana zadního stehu  fLD

Dokumentace dostavy
K dokumentaci dostavy se používá kovová šablona s pozadím z milimetrového papíru a s výřezem 1 × 1 cm.
U těchto malých detailů předmětu je zpravidla nutné evidenci umísťovat pod předmět na střed. U lícní strany je označení směru osnovy umístěno vlevo Obr. VI.B 19, u rubní strany vpravo Obr. VI.B 20. Umístění šipky směru osnovy textilie tedy sděluje co je líc a co rub.

Dokumentace líce dostavy s evidencí umístěnou na středu záběru Dokumentace rubu dostavy s evidencí umístěnou na středu záběru
Obr. VI.B 19  Dokumentace líce dostavy s evidencí umístěnou na středu záběru  f Obr. VI.B 20  Dokumentace rubu dostavy s evidencí umístěnou na středu záběru  f


POSTUP FOTODOKUMENTACE V PROSTORU

PŘÍPRAVA
Podložka oděvů
Pořizuje se v předstihu před vlastním fotografováním.
Pracovně může být oděvní podložkou krejčovská panna, střední velikosti, která se stává orientačním měřítkem pro výběr velikosti jednotlivých kusů oděvů.
Pro prezentaci se pořizuje figurína s hlavou a v odpovídajících rozměrech pro daný oděv.
Pozadí
Optimálním pozadím je šedý fotografický papír, potřebné šířky a výšky pro fotografovaný objekt. Pozadí se z dostatečné výšky svěšuje na podlahu jako skluzavka
Příprava evidence a škály s měřítkem
Pořizování evidence a škály je stejné jako u plošných předmětů. Umisťují se však kolmo.

POSTUP DOKUMENTACE ODĚVŮ
Příprava oděvu
Pro publikování se musí oděv na podložce – figuríně interpretovat s časovým předstihem.
Pro pracovní dokumentaci se oděv na krejčovskou pannu obléká bezprostředně.
Instalace oděvního objektu na pozadí
Předmět se instaluje na pozadí společně s evidencí a škálou s možností je následně ze záběru fotografie odstřihnout.
Záběry
Pracovní dokumentace oděvu je ze čtyř stran.
Pro publikování se záběr „vyhledává“.

 


Nahoru