3. Světelné záření

Světelné záření představuje riziko především pro barevné textilní materiály. Zejména přírodní barviva, pokud byla použita, nedosahují zdaleka takových stálobarevností na světle, jako současná barviva vyrobená synteticky. Přítomnost mořidel může negativní působení dále zhoršit vlivem možných katalytických účinků přítomných kovů (fotooxidace). Všechny tyto faktory je třeba brát v úvahu na všech cestách a místech, kde se exponát vyskytuje.

Vliv světelného záření je významnější zejména u poškozených materiálů (lze předpokládat, že většina textilních exponátů byla užívána a nejedná se o nové a nepoškozené materiály). Tento faktor je rovněž třeba vzít v úvahu při volbě vhodných podmínek.

Z hlediska zachování původního barevného odstínu i životnosti materiálu je proto vhodné uchovávat exponát ve tmě po celou dobu, pokud s ním není nakládáno.

Doporučené hodnoty osvětlení vycházejí jednak z legislativních požadavků a technických norem platných pro pracovní prostředí, kdy ochrana zraku konzervátora-restaurátora vyžaduje zajištění určité úrovně osvětlení a tyto požadavky je nutné dodržovat. Zároveň by se měl snížit čas expozice exponátu na nezbytné minimum.

Z hlediska umístění exponátů lze (s ohledem na stav exponátu) doporučit tyto hodnoty osvětlení:

 

Pracovna – kancelář, pracoviště konzervátora-restaurátora, fotografa

V případě, že se s exponátem nepracuje, je třeba ho nechat umístěný ve tmě (např. ve skříni, v obalu).

Pro práci s exponátem se doporučená hodnota osvětlení liší podle typu činnosti. Při práci je třeba zvolit určitý kompromis mezi ochranou zdraví a stavem exponátu. Osvětlení by mělo splňovat požadavky na daný druh práce, ale zároveň by měl být materiál exponován pouze po nezbytně nutnou dobu.

Intenzita osvětlení doporučovaná pro práci dle ČSN EN 12464-1 je různá, např. pro žehlení je doporučeno 200 lx, pro detailní šití 750 lx. Pro prohlížecí boxy (např. kontrola detailů a zjišťování vad materiálu) je doporučené osvětlení 1000 lx.

 

Depozitář

Při umístění v depozitáři je vždy nutné zajistit umístění exponátů ve tmě.

 

Výstavní síň, skanzen

Doporučená hodnota osvětlení je (viz. Příloha 1, kapitola 4.7.) pro neznámé nebo citlivé materiály 50 lx. Pro materiály se známou (vyšší) stálobarevností lze zvolit hodnotu osvětlení vyšší až 250 lx. Současně by měl být maximálně omezen podíl UV záření (pod 400nm), jeho doporučená hodnota je < 75 µW/lm (odpovídá hodnotě nefiltrovaného žárovkového světla).

Parametr Ideální hodnota Prakticky akceptovatelná hodnota
osvětlení 50 – 250 lx,
podíl UV složky <75 µW/lm
Max 200 000 lx.hod ročně

Optimální podmínky, vycházející ze základních legislativních předpisů a norem shrnují také tabulky uvedené v Příloze 1.


Nahoru