8. Korozivita

Jak přírodní vlákna, tak i chemická vlákna jsou díky své organické podstatě i způsobu zpracování obecně velmi citlivá vůči degradačním vlivům. Na fyzickém stavu textilních sbírek se velmi silně projevují nejenom nevhodné klimatické parametry prostředí (teplota, vlhkost, světlo), působení mikrobiologických činitelů a škůdců, ale také chemické polutanty a prach vyskytující se v úložných prostorách.

Problematika korozivity prostředí je podrobně popsána v samostatné  Příloze 4. Jsou zde rovněž uvedeny postupy měření a způsob vyhodnocení výsledků. Z hlediska korozivity jsou doporučeny následující limitní hodnoty polutantů. Více viz. Příloha 4.

 

Polutant

Koncentrace

[μg.m-3]

Oxidy dusíku (NO, NO2)

0,2-20

Oxid siřičitý (SO2)

0,1-30

Sulfan (H2S)

0,01-1

Ozon (O3)

2-200

Kyselina octová (CH3COOH)   Kyselina mravenčí (CHCOOH)

0,3-5

Formaldehyd (HCHO)

0,3-4

Amoniak (NH3)    Hydroxid amonný (NH4OH)

nedef.

Páry organických rozpouštědel

nedef.

 

 


Nahoru