Příloha 2
Ochrana kulturního dědictví z pohledu technických norem

Informace pro uživatele

Tento dokument tvoří přílohu k dokumentu Metodika vytvoření trvale udržitelného prostředí pro uložení tradičních oděvních součástek v depozitářích.

V této příloze je uveden kompletní přehled platných českých norem, týkajících se ochrany kulturního dědictví (k dubnu 2015), včetně stručných charakteristik jednotlivých norem. V číslování za použití třídících znaků se jedná o normy třídy 96. Informace, uvedené v těchto normách, mohou být použity pro stanovení optimálních podmínek prostředí, v němž se předměty kulturního dědictví běžně vyskytují.

Některé další příbuzné normy (např. normy týkající se obecně osvětlení v různých prostorách) jsou diskutovány v Příloze 1 Metodiky.

Vzhledem k požadavkům § 5 zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, není možné zveřejnit detailní požadavky norem.

 

Vypracoval

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, s.p., Brno, IČO: 000113251, Centrum technické normalizace,           
Mgr. Petr Benešovský, Ph.D.

 

ČSN EN 15801 Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Stanovení nasákavosti vody kapilárním vzlínáním

Conservation of cultural property - Test methods - Determination of water absorption by capillarity

Třídicí znak: 961501 Vydána: 6.2010 

 

Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení absorpce vody kapilární nasákavostí porézních anorganických materiálů - součástí památek a kulturního dědictví. Metoda může být použita na porézní anorganické materiály neupravené nebo nějakým způsobem upravené (ošetřené) nebo stárnuté.

 

ČSN EN 15802 Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Měření kontaktního úhlu

Conservation of cultural property - Test methods - Determination of static contact angle

Třídicí znak: 961503 Vydána: 6.2010

 

Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení statického kontaktního úhlu vodní kapky na porézních anorganických materiálech – součástech památek a kulturního dědictví. Metoda může být použita na porézní anorganické materiály neupravené nebo nějakým způsobem upravené (ošetřené) nebo stárnuté.

 

ČSN EN 15803 Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Stanovení paropropustnosti vodní páry (delta p)

Conservation of cultural property - Test methods - Determination of water vapour permeability ( p)

Třídicí znak: 961502 Vydána: 6.2010

 

Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení propustnosti pro vodní páru (WVP) porézních anorganických materiálů - součástí památek a kulturního dědictví. Metoda může být použita na porézní anorganické materiály neupravené nebo nějakým způsobem upravené (ošetřené) nebo stárnuté.

 

ČSN EN 15757  Ochrana kulturního dědictví – Požadavky na teplotu a relativní vlhkost prostředí s cílem zamezit mechanickému poškození organických hygroskopických materiálů, k němuž dochází v důsledku klimatu

Conservation of Cultural Property - Specifications for temperature and relative humidity to limit climate-induced mechanical damage in organic hygroscopic materials

Třídicí znak: 961504 Vydána: 4.2011 

 

Tato evropská norma je návodem ke stanovení rozmezí teploty a relativní vlhkosti, jejichž dodržování by omezilo fyzikální poškození sbírkových předmětů, tvořených hygroskopickými organickými materiály, způsobené nevhodným klimatem při dlouhodobém uložení v depozitářích, nebo v trvalých expozicích (delších než jeden rok) v interiérech muzeí, galerií, kostelů, v depozitářích a v úložných prostorech archivů, knihoven a moderních či historických budov.

 

ČSN EN 15758  Ochrana kulturního dědictví - Postupy a přístroje pro měření teploty vzduchu a teploty povrchů objektů

Conservation of Cultural Property - Procedures and instruments for measuring temperatures of the air and the surfaces of objects

Třídicí znak: 961505 Vydána: 4.2011

 

Tato norma doporučuje způsoby měření teploty vzduchu a teploty povrchů objektů kulturního dědictví ve venkovním i vnitřním prostředí a stanovuje minimální požadavky měřicí přístroje těchto měření. Tento dokument obsahuje příslušná doporučení pro to, aby tato měření byla přesná a současně aby neohrozila sledované objekty. Je určen všem pracovníkům, kteří odpovídají za vnitřní klima a jeho monitorování, za preventivní konzervaci, péči o budovy, sbírky nebo jednotlivý sbírkový objekt.

 

ČSN EN 15759-1 Ochrana kulturního dědictví - Vnitřní prostředí - Pokyny pro vytápění kostelů a kaplí

Conservation of cultural property - Indoor climate - Part 1: Guidelines for heating churches, chapels and other places of worship

Třídicí znak: 961508 Vydána: 4.2012

 

Tato evropská norma je návodem pro výběr takového režimu a technologie vytápění kostelů, kaplí a jiných sakrálních staveb (mešity, synagogy), který zajistí na jedné straně vhodné podmínky pro ochranu kulturního dědictví a na straně druhé klima, vhodné pro udržitelné využívání těchto staveb. Je aplikovatelná na většinu sakrálních staveb bez ohledu na velikost a způsob jejich konstrukce.

 

ČSN EN 15886  Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Měření barevnosti povrchů

Conservation of cultural property - Test methods - Colour measurement of surfaces

Třídicí znak: 961506 Vydána: 3.2011 

 

Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení barevnosti porézních anorganických materiálů - součástí památek a kulturního dědictví. Metoda může být použita na porézní anorganické materiály neupravené nebo nějakým způsobem upravené (ošetřené) nebo stárnuté. Je vhodná pro zkoušky in-situ ve vnitřních i venkovních prostorách.

 

ČSN EN 15898  Ochrana kulturního dědictví - Základní obecné termíny a definice

Conservation of cultural property - Main general terms and definitions

Třídicí znak: 961509 Vydána: 8.2012

 

Tato evropská norma definuje základní obecné termíny užívané v oblasti ochrany kulturního dědictví, zvláštní pozornost je přitom věnována termínům, které mají v oboru zásadní význam nebo jsou užívány velmi často.

 

ČSN EN 15946 Ochrana kulturních památek - Zásady balení pro přepravu

Conservation of cultural property - Packing principles for transport

Třídicí znak: 961507 Vydána: 2.2012

 

Tato norma poskytuje doporučení a shrnuje požadavky na balení kulturních památek pro přepravu. Je určena pro osoby či instituce zodpovědné za ochranu kulturních památek.

 

ČSN EN 15999-1 Ochrana kulturního dědictví - Směrnice pro vitríny používané pro výstavy a pro dlouhodobé uchovávání sbírkových předmětů - Část 1: Obecné požadavky

Conservation of cultural heritage - Guidelines for design of showcases for exhibition and preservation of objects - Part 1: General requirements

Třídicí znak: 961517 Vydána: 9.2014

 

Tato evropská norma specifikuje takové parametry a podmínky použití vitrín pro bezpečné vystavení předmětů kulturního dědictví, které zajišťují omezení interakce s okolním prostředím a jsou ve shodě s požadavky na řádnou ochranu předmětů.

ČSN EN 16085  Ochrana kulturního dědictví - Metodika odběru vzorků z objektů kulturních památek - Obecná pravidla

Conservation of Cultural property - Methodology for sampling from materials of cultural property - General rules

Třídicí znak: 961512 Vydána: 2.2013

 

Tato evropská norma poskytuje návod a kritéria pro vzorkování materiálů objektů kulturních památek za účelem jejich dalšího vědeckého výzkumu (například stanovení typu materiálu, posouzení stavu, stanovení možných příčin degradace, stanovení vhodné konzervátorské techniky). Norma také popisuje požadavky na dokumentaci, zacházení se zkoumanými předměty a pravidla pro odběr vzorků.

 

ČSN EN 16095  Ochrana kulturního dědictví - Posuzování stavu objektů movitého kulturního dědictví

Conservation of cultural property - Condition recording for movable cultural heritage

Třídicí znak: 961510 Vydána: 2.2013 

 

Tato evropská norma stanovuje účel a kontext záznamu stavu movitého kulturního dědictví a poskytuje rámec pro report stavu. Specifikuje status reportu stavu a jeho obsah. Je aplikovatelná na veškeré kulturní dědictví (jednotlivé objekty i celé kolekce).

 

ČSN EN 16096  Ochrana kulturního dědictví - Pasportizace objektů nemovitého kulturního dědictví

Conservation of cultural property - Condition survey and report of built cultural heritage

Třídicí znak: 961511 Vydána: 2.2013 

 

Tato evropská norma poskytuje návod pro pasportizaci objektů nemovitého kulturního dědictví. Stanovuje způsob posuzování, dokumentace, uchovávání a reportingu stavu nemovitých objektů kulturního dědictví. Hodnocení je prováděno pomocí vizuální kontroly a jednoduchých měření.

 

ČSN EN 16141  Ochrana kulturního dědictví - Doporučení pro řízení vnitřního prostředí - Studijní depozitáře: definice a charakteristické vlastnosti prostorů určených pro uchování a studium kulturních památek

Conservation of cultural heritage - Guidelines for management of environmental conditions - Open storage facilities: definitions and characteristics of collection centres dedicated to the preservation and management of cultural heritage

Třídicí znak: 961513 Vydána: 5.2013

 

Tato evropská norma definuje pro různé typy prostor parametry týkající se ochrany, uchovávání, správu a zpřístupnění sbírek. Specifikuje faktory, které by měly být vzaty v úvahu pro dosažení optimálních podmínek skladování a přístupu.

 

ČSN P CEN/TS 16163 Ochrana kulturního dědictví - Směrnice a postupy pro výběr vhodného osvětlení do expozice

Conservation of Cultural Heritage - Guidelines and procedures for choosing appropriate lighting for indoor exhibitions

Třídicí znak: 961518 Vydána: 10.2014

 

Tato technická specifikace definuje postupy a prostředky k realizaci adekvátního osvětlení v souladu s postupy ochrany. Bere v potaz vizuální, výstavní a konzervační aspekty a zabývá se také vlivem osvětlovací soustavy na ochranu předmětů kulturního dědictví. Norma udává doporučené minimální a maximální hodnoty osvětlení. Cílem normy je poskytnout kurátorům, konzervátorům a projektovým manažerům nástroj pro vytvoření společné evropské politiky a návod ke stanovení takové míry osvětlení, která zajistí ochranu vystavovaných předmětů. Specifikace pokrývá problematiku osvětlení předmětů kulturního dědictví na výstavách na veřejných i soukromých místech. Specifikace nebere v úvahu osvětlení v jiných kontextech (např. open-air sbírky apod.).

 

ČSN EN 16242  Ochrana kulturního dědictví - Postupy a přístroje na měření vlhkosti ve vzduchu a výměny vlhkosti mezi vzduchem a kulturní památkou

Conservation of cultural heritage - Procedures and instruments for measuring humidity in the air and moisture exchanges between air and cultural property

Třídicí znak: 961514 Vydána: 5.2013 

 

Tato norma specifikuje postupy a přístroje pro měření relativní vlhkosti vzduchu ve venkovním či vnitřním prostředí. Ukazuje, jak může být vlhkost měřena přímo nebo jak může být vypočtena z teploty vzduchu, teploty rosného bodu a teploty mokrého teploměru. Norma obsahuje doporučení pro přesné měření podmínek prostředí a výměny vlhkosti mezi vzduchem a kulturní památkou. Je určena pro pracovníky odpovědné za sledování parametrů prostředí, konzervaci a údržbu budov, sbírek či jednotlivých sbírkových předmětů.

 

ČSN EN 16302  Ochrana kulturního dědictví - Zkušební metody - Měření absorpce vody Karstenovou trubicí

Conservation of cultural heritage - Test methods - Measurement of water absorption by pipe method

Třídicí znak: 961515 Vydána: 7.2013 

 

Tato evropská norma specifikuje metodu měření absorpce vody porézních anorganických materiálů – součástí památek a kulturního dědictví -  při nízkém tlaku. Metoda může být použita na porézní anorganické materiály neupravené nebo nějakým způsobem upravené (ošetřené) nebo stárnuté. Vzhledem k nedestruktivní podstatě je metoda je použitelná jak v laboratorních podmínkách, tak in-situ.

 

ČSN EN 16322 Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Charakterizace procesu vysychání anorganických porézních materiálů

Conservation of Cultural Heritage - Test methods - Determination of drying properties

Třídicí znak: 961516 Vydána: 4.2014

 

Tato evropská norma specifikuje metodu pro stanovení charakteru vysychání porézních anorganických materiálů – součástí památek a kulturního dědictví. Metoda může být použita na porézní anorganické materiály neupravené nebo nějakým způsobem upravené (ošetřené) nebo stárnuté.

 

ČSN EN 16455 Ochrana kulturního dědictví - Stanovení obsahu vodorozpustných solí v přírodním kameni a v příbuzných historických materiálech

Conservation of cultural heritage - Extraction and determination of soluble salts in natural stone and related materials used in and from cultural heritage

Třídicí znak: 961519 Vydána: 4.2015

 

Tato evropská norma specifikuje metodologii pro kvalitativní a kvantitativní analýzu kladných a záporných iontů, vzniklých rozpuštěním vodorozpustných solí v přírodním kameni či jiných porézních anorganických materiálech – součástech památek a kulturního dědictví a součástech vybavení, určeného pro konzervaci předmětů kulturního dědictví. Při zkoušce podle uvedené metodiky je nutný odběr vzorku. Jedná se především o ionty: Cl-, NO2-, NO3-, SO42-, Na+, K+, NH4+, Ca2+, Mg2+.


Nahoru